Ochrana osobných údajov

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme si vedomí významu ochrany osobných údajov a súkromia našich zákazníkov, a preto pri uchovávaní a spracovaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov,

v platnom znení, so zákonom č.127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sú platné a účinné od dňa 1. 1. 2018.

INFORMÁCIE O NÁS A KONTATNÉ ÚDAJE:

1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00, IČO: 27652301, DIČ: CZ27652301 Email: info@vyrobapro.cz

PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE ÚDAJE:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak pre uzatváranie zmlúv a plnenie záväzkov sú niektoré Vaše údaje nevyhnutné. Údaje, ktoré nám odovzdáte, spracovávame predovšetkým na účely poskytovania našich služieb a produktov, fakturáciu, ďalej na vnútornú potrebu, na marketingové a obchodné účely, prípadne na vymáhanie pohľadávok či hodnotenie platobnej morálky.

AKÉ ÚDAJE A ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME:

Na účely uzavretia a následného plnenia príslušnej zmluvy, vrátane vybavovania Vašich prípadných nárokov z chybného plnenia, spracovávame:

meno a priezvisko

IČO, DIČ, adresa sídla/miesta podnikania, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová

adresa

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je predovšetkým plnenie príslušnej zmluvy a súčasne aj plnenie našich zákonných povinností podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva.

Poskytnutie osobných údajov za týmto účelom je nevyhnutným predpokladom pre uzavretie a plnenie zmluvy a nevyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nám nebudú osobné údaje poskytnuté, nemôžeme zmluvu uzavrieť a riadne plniť.

Na účely uplatnenia nárokov vzniknutých nám v súvislosti s alebo vyplývajúcich z uzavretej príslušnej zmluvy spracovávame:

meno a priezvisko

IČO, DIČ, adresa sídla / miesta podnikania, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je náš oprávnený záujem. Na poskytnutie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas.

Na účely priameho marketingu (tj zasielanie ponuky súvisiace so službou alebo tovarom, ktoré Vám bolo poskytnuté v rámci plnenia príslušnej zmluvy) spracovávame:

meno a priezvisko

telefónne číslo, e-mailová adresa

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je náš oprávnený záujem. Na poskytnutie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, ale Vy naopak môžete s týmto spracovávaním vyjadriť nesúhlas.

Na účely zasielania ostatných obchodných a marketingových oznámení spracovávame:

meno a priezvisko

telefónne číslo, e-mailová adresa

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za týmto účelom je súhlas zákazníka či kontaktnej osoby zákazníka. Na spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel potrebujeme Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

AKO DLHO VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAME:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne ešte po dobu 4 rokov od jeho ukončenia, prípadne po dobu nevyhnutnú na riadne uplatnenie našich právnych nárokov vyplývajúcich z príslušnej zmluvy.

Na účely priameho marketingu osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne ešte po dobu 2 rokov od jeho ukončenia.

Na účely zasielania ostatných obchodných a marketingových oznámení osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vášho súhlasu.

Ak požiadate o výmaz svojich osobných údajov, vykonáme výmaz alebo anonymizáciu Vašich osobných údajov do 1 mesiaca od doručenia takejto žiadosti; to však neplatí, pokiaľ si Vaše údaje môžeme ponechať na základe našich oprávnených záujmov (najmä na účely vymáhania práv z príslušnej zmluvy) alebo na inom právnom základe a na iný účel podľa platných právnych predpisov.

KOMU VAŠE ÚDAJE PREDÁVAME:

Aktuálny zoznam tretích osôb, ktorým môžeme Vaše osobné údaje odovzdať, Vám poskytneme na Vašu žiadosť zaslanú na našu nižšie uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané mimo EÚ.

Ako zaisťujeme bezpečnosť pri spracovaní údajov:

Kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku v rámci spoločnosti, mlčanlivosť zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber zmluvných partnerov.

AKÉ MÁTE VOČI NÁM PRÁVA:

právo požadovať prístup k osobným údajom a informáciám o ich spracovaní,

právo na opravu alebo výmaz osobných údajov,

právo na obmedzenie spracovania údajov,

právo na prenositeľnosť údajov,

právo vzniesť námietky proti spracovaniu údajov

právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na dozornom úrade (Úrad pre

ochranu osobných údajov SR, so sídlom Pplk. So

chora 27, 170 00 Praha 7).

So svojimi prípadnými otázkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na kontaktný e-mail