Navrhnite si
vlastný PVC banner

Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho 1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00, IČO: 27652301, DIČ: CZ27652301, a kupujúceho na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.pvcbannery.sk

Úvodné ustanovenia, objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese uvedenej vyššie (ďalej nie „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákona sa nepoužije.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny sú uvedené bez DPH aj vrátane DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.
Všetky objednávky, vrátane tých, ktoré sú podané prostredníctvom internetu, sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky prijíma kupujúci bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu platnú v deň odoslania objednávky, vrátane expedičných nákladov, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
Po odoslaní objednávky a jej potvrdení na e-mail kupujúceho je objednávka záväzná pre obe strany (kupujúceho aj predávajúceho) a má charakter uzavretej kúpnej zmluvy – všetko za predpokladu, že tovar je skladom.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných formulárom uvedených údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávacom formulári alebo osobný odber na adrese prevádzky predávajúceho.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

Práva a povinnosti kupujúceho

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, najmä je kupujúci povinný uviesť správnu a úplnú doručovaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného dopravného. S konečnou cenou za tovar je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov (na ktorých zhromaždenie a archivovanie udelil súhlas vyplnením registračného formulára) z databázy, ak tak urobí písomnou formou alebo e-mailom).
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade neodobratia objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady márne vynaložené na doručenie objednaného tovaru.
Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ust. § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Práva a povinnosti predávajúceho

Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.
Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to kupujúci požiada.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, poprípade je dlhodobo nedostupný a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k výrazným zmenám v cene tovaru. O odstúpení od zmluvy bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefónom podľa údajov poskytnutých v objednávke.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, tj podľa ust. § 419 z.č. 89/2012 Zb. každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to písomnou formou e-mailom alebo odoslaním vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy uverejneného nižšie na tejto stránke. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej adresy predávajúceho. Predávajúci potvrdí prijatie formulára spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy iba v rámci tovaru, ktorý nie je vyrábaný individuálne/zákazková výroba na mieru. Na individuálnu zákazkovú výrobu na mieru sa odstúpenie od zmluvy nevzťahuje.
Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru. Odstúpenie musí byť urobené tak, že kupujúci zašle predávajúcemu do konca štrnásťdňovej lehoty oznámenie o odstúpení podľa § 1829 NOZ, číslo objednávky a ďalej v zmysle ust. § 1831 NOZ v lehote najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar najlepšie tak, aby bol v v prípade potreby preukázateľné, tj na adresu: 1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.
V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúča predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy či pre riadne vrátenie tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave, a to v zmysle ust. § 1833 NOZ. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu. Akonáhle predávajúci vrátený tovar obdrží, je povinný ho bezodkladne, prekontrolovať a preskúšať.
Pokiaľ je tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal podľa § 1832/1 NOZ, a to za tovar nakúpený cez e- shop kupujúcim prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ kupujúci-spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu-spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru podľa § 1832 odst. 2 NOZ. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu-spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci-spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ, teda tovar nakupuje v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká.
Kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 1837 NOZ od zmluvy:
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu-spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy (netýka sa služby doprava spojená s kúpou tovaru) , ak odstupuje kupujúci od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru v lehote 14 dní od prevzatia tovaru),
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho, a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho-spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

Dodacie podmienky

Platba za tovar a spôsob doručenia

 1. Tovar je možné zaplatiť vopred bankovým prevodom alebo online platobnou bránou GOPAY a bude odoslaný ako balík prostredníctvom GLS alebo TOPTRANS (podľa váhy a rozmeru zásielky). K celkovej cene tovaru budú pripočítané expedičné náklady 125 – 800 Kč bez DPH (podľa váhy a rozmeru zásielky).

Expedičná a dodacia lehota

 1. Realizácia reklamy je 1 – 4 pracovné dni (podľa typu reklamy a zložitosti zadania) odo dňa prijatia platby.
 2. Dodacia lehota je obvykle o 1 až 3 pracovné dni dlhšia ako lehota expedičná, v závislosti od rýchlosti doručenia tovaru prepravcom.

Zodpovednosť za poškodenie tovaru

Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho, v prípade zaslania tovaru zásielkou alebo balíkom, prevzatím od dopravcu.

Prehliadka tovaru

 1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri prechode zodpovednosti (bezprostredne pri jeho prevzatí) za poškodenie tovaru.
 2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 3. Akékoľvek poškodenie obalu alebo tovaru musí kupujúci ihneď ohlásiť dopravcovi GLS alebo TOPTRANS do prepravného listu.
 4. V prípade viditeľného porušenia obalu alebo iných závad a nie
  nahlásenie tejto skutočnosti kupujúcim dopravcovi GLS alebo TOPTRANS právo na reklamáciu zaniká.

Práva z chybného plnenia, záručné a reklamačné podmienky

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  – má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  – sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  – tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  – je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
  – tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  3. Právo z vadného plnenia tiež kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec vadu má alebo kupujúci sám vadu spôsobil.

Podstatné porušenie zmluvy podľa § 2106 NOZ

 1. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy má kupujúci právo:
  – na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci. Ak to nie je možné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy,
  – na odstránenie vady opravou veci,
  – na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  – na odstúpenie od zmluvy.
 2.  Kupujúci v tomto prípade oznámi predávajúcemu, ktoré právo si zvolil, a to pri oznámení vady. Zmenu spôsobu odstránenia vadného plnenia môže kupujúci potom vykonať len so súhlasom predávajúceho, to neplatí, pokiaľ kupujúci požadoval opravu veci, a táto je neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade, že si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď. nižšie.

Nepodstatné porušenie zmluvy – § 2107 NOZ

 1. V prípade, že vadné plnenie je len nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 2. Pokiaľ predávajúci neodstráni vadu včas, alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť.
 3. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť.
  Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu časti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo do zmluvy odstúpiť.
 4. Ak kupujúci neoznámi vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci § 2112 NOZ.

Záruka za akosť

 1. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu, ak bola vec odoslaná, plynie lehota od dôjdenia veci do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, pokiaľ vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci vonkajšiu udalosť.
 2. Záruka sa nevzťahuje najmä na škody spôsobené:
  – neodborným použitím či skladovaním tovaru,
  – mechanickým poškodením alebo opotrebovaním bežným používaním,
  – živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom),
  – inými vonkajšími vplyvmi (pôsobením slnka, tepla, mrazu, vlhka a pod.).

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka predávajúceho. V prípade reklamácie kupujúci predávajúceho vopred kontaktujte e-mailom, z dôvodu dohody na ďalšom postupe. Pri zaslaní alebo odovzdaní tovaru na reklamáciu je nutné predložiť doklad o nákupe tovaru a udaní dôvodu reklamácie. Doklad pre vybavenie reklamácie v záručnej dobe je uznaný iba pokladničný doklad, popr. faktúra. Reklamovaný tovar musí na svoje náklady kupujúci dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. Za okamih reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 2. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení kupujúci vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode tovar kupujúcemu zaslaný (GLS alebo TOPTRANSOM).
 3. Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená závada, alebo ak pôjde o závadu nespĺňajúcu záručné podmienky) môže predávajúci požadovať úhradu nákladov preukázateľne vzniknutých s vybavovaním tejto reklamácie.

Ochrana osobných údajov

 1. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre interné, obchodné a marketingové potreby predávajúceho a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
 2. Pri registrácii sú požadované základné informácie kupujúceho, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri vykonaní objednávky. Kupujúci dáva súhlas na zasielanie informačných e-mailov, týkajúcich sa výhodných nákupov, zliav, akcií a zaujímavostí, ktoré súvisia s predmetom činnosti predávajúceho.
 3. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  Ochrana osobných údajov
 4. Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation alebo GDPR).
  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mail a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „Osobné údaje“) za účelom splnenia kúpnej zmluvy. Spracovanie Osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci ďalej spracováva Osobné údaje za účelom svojich oprávnených záujmov (tj za účelom vymáhania práv z tejto zmluvy).
 6. Predávajúci môže poveriť spracovaním Osobných údajov za vyššie uvedenými účelmi tretej osoby (spracovateľa), a to najmä obchodných partnerov alebo osoby vykonávajúce právny či ekonomický audit.
 7. Predávajúci bude Osobné údaje spracovávať po dobu trvania kúpnej zmluvy, a po ich ukončení najmenej po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia kúpnej zmluvy, alebo po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi, alebo po dobu nevyhnutnú na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov.
 8. Ak vyjadrí kupujúci súhlas so spracovaním Osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním Osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe podmieňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci má nasledujúce práva v súvislosti so spracovaním jeho Osobných údajov: právo požadovať prístup k jeho Osobným údajom, právo na ich opravu alebo výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu a právo podať sťažnosť na dozornom úrade ( Úradu pre ochranu osobných údajov SR).
  Podrobnejšie informácie o spracovaní Osobných údajov môžu byť kupujúcemu poskytnuté na základe jeho žiadosti zaslanej na kontaktný e-mail predávajúceho: info@pvcbannery.sk

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné dňom vyvesenia na vyššie uvedených internetových stránkach.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac blíži. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Prahe dňa 1. 1. 2018